Hướng dẫn mượn phòng học nhóm

Hướng dẫn mượn phòng học nhóm
Ngày đăng: 02/06/2023 10:03 PM

Hướng dẫn mượn phòng học nhóm

Sau khi đăng nhập thành viên sẽ hiển thị ra trang thông tin thành viên

 

Sau đó bấm vào menu " Đăng ký phòng học nhóm" 

Sẽ hiển thị ra trang

Bấm tiếp vào menu xem phòng

Sẽ hiển thị ra trang

Kéo xuống dưới tìm phòng còn trống để mượn

 

Bấm tiếp vào phòng cần mượn để chọn thời gian

Sẽ hiển thị ra trang

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: