Book Information

Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế

ISBN: 
Author(s):  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khoa Kinh tế Chính trị
Subject(s):  Economics
Edition: 
Status: 
Page:  315
Size:  19
Publishing Info:  Chính trị Quốc gia, 2000
Call number:  330.1 GI108T/--00
Resource: 

 

 

Your Comment

LOG IN

Account:

Password:

SEARCH

Search by:

LIBRARY NEWS


New Books are available now

2 48 1336 368 1785 1783 1793 3
1791 2880 2909 3088 3168 3207 3323 3514
3570 3684 3685 3714 3709 3772 3811 3901
3911 3943 3946 3953 3985 4018 4023 4060
4084 4086 4080 4079 4073 4071 4067 4066
4065 4089 4161 4395 4396 4400 1792 1571
1561